bus auto fiets
Menu

Inschrijf- en verkoopvoorwaarden

Inschrijf- en verkoopvoorwaarden Waelrijk

Voor nieuwbouwproject Waelrijk hebben wij in overleg met de gemeente Westland de voorwaarden als volgt vastgesteld.

 1. Door het invullen en versturen van dit online inschrijfformulier verklaar je bekend te zijn met de inschrijf- en verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden.
 2. Het aanvinken van de akkoordverklaring onder het inschrijfformulier, wordt gezien als de ondertekening van dit formulier.
 3. Iedere gegadigde is gerechtigd één formulier in te vullen en in te sturen.
 4. Partners kunnen samen maar één keer inschrijven. Kandidaten die dubbel inschrijven, kunnen uitgesloten worden van toewijzing, optieverstrekking dan wel aankoop van een woning.
 5. Lees eerst de informatie goed door alvorens je het inschrijfformulier verstuurt.
 6. Deze inschrijving is geheel vrijblijvend, er kunnen géén rechten aan worden ontleend.

Inschrijftermijn

 1. Je ontvangt altijd een mailbevestiging na het verzenden van het formulier.
 2. Wanneer een formulier door Novaform is ontvangen en de uiterste datum van de inschrijftermijn is verstreken, is het niet meer mogelijk hierin wijzigingen aan te brengen. Voor het einde van de inschrijftermijn kun je binnen je accountomgeving het formulier nog wijzigen.
 3. De verkoop van de koopwoningen van de eerste fase van Waelrijk is op 9 februari 2023 van start gegaan.
 4. De 1e inschrijftermijn voor de woningen van Waelrijk sluit op maandag 20 februari 2023 om 23.59 uur. Hierna worden de eerste woningen toegewezen.
 5. Na 20 februari 2023 kun je je ook nog inschrijven. Je wordt dan reserve kandidaat voor de woningen die in optie staan. Als je op een vrij beschikbaar bouwnummer reageert of als je een woning krijgt toegewezen, zal de makelaar contact met je opnemen.

 

Invullen formulier

 1. Indien je serieuze belangstelling hebt voor één of meerdere bouwnummers, verzoeken wij je dit kenbaar te maken door het invullen en insturen van het online inschrijfformulier.
 2. Het is niet mogelijk om handmatig in te schrijven; alleen formulieren die via de website zijn verstuurd, worden in behandeling genomen. De makelaar kan desgewenst helpen om het formulier samen met je in te vullen.
 3. De gekozen tenaamstelling op dit inschrijfformulier, wordt bij aankoop ook de tenaamstelling op de koop- en/of aannemingsovereenkomst respectievelijk op de akte van levering.
 4. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar.
 5. De bouwnummers dienen op volgorde van voorkeur ingevuld te worden.
 6. Onvolledig ingevulde formulieren kunnen uitgesloten worden van toewijzing.

 

Toewijzing

Volgorde bij toewijzing

Vanaf 9 februari 2023, is het mogelijk om je voor een of meerdere woningen (bouwnummers) in te schrijven. Op basis van deze definitieve inschrijving worden de woningen na de sluitingsdatum toegewezen. Bij de eerste toewijzing hanteren we onderstaande criteria en bijbehorende volgorde:

 1. Kandidaten die hun financiële haalbaarheid voor de woning kunnen aantonen. Dit kan via een verklaring van een hypotheekadviseur of door te kopen zonder financieringsvoorbehoud; in combinatie met
 2. Kandidaten die het langste staan ingeschreven in het gemeentelijk registratiesysteem voor nieuwbouw koopwoningen in Westland;
 3. Kandidaten die niet aan criteria 1 voldoen.


Toelichting

Als eerste zal dus gekeken worden welke kandidaten enige zekerheid kunnen geven over de financierbaarheid. Dit kan enerzijds door aan te geven dat je kunt kopen zonder financieringsvoorbehoud. Anderzijds kan dit door middel van een verklaring van een erkend hypotheekadviseur, waaruit blijkt dat je voldoende hypotheek kan krijgen voor de woning(en) waar jij je voor inschrijft. Wanneer je een gesprek hebt gehad met een hypotheekadviseur en je leencapaciteit zorgvuldig is getoetst, kan een hypotheekverklaring voor je worden afgeven. Je kunt via de projectwebsite een modelverklaring downloaden, deze kan je hypotheekadviseur voor je invullen. Deze verklaring kun je uploaden tijdens het inschrijven.

Kandidaten die geen hypotheekverklaring kunnen aanleveren, maar wel een financieringsvoorbehoud nodig hebben, kunnen zich wel inschrijven, maar maken door bovenstaande criteriavolgorde dus minder kans op een woning. 

De kandidaten met een hypotheekverklaring of de kandidaten die geen financieringsvoorbehoud nodig hebben, worden als eerste geselecteerd voor de toewijzing van een bouwnummer. Vervolgens wordt bij deze kandidaten gekeken wie als langste staat ingeschreven volgens het gemeentelijk registratiesysteem voor nieuwbouw koopwoningen van de gemeente Westland. 

Degene die het langste staat ingeschreven bij de gemeente krijgt als eerste een woning toegewezen. Bij de inschrijving voor Waelrijk dienen kandidaten een voorkeurvolgorde op te geven van bouwnummers waar ze voor willen inschrijven. Een geselecteerde kandidaat op basis van criteria 1 en 2 zal aan een zo hoog mogelijke voorkeur worden toegewezen.

Indien bij de eerste toewijzingsronde geen woningen meer toegewezen kunnen worden aan de kandidaten die voldoen aan criteria 1 en 2 én er zijn nog woningen beschikbaar, dan worden deze woningen toegewezen aan de overige kandidaten. Dit zijn alle kandidaten die géén verklaring van een hypotheekadviseur hebben overlegd, maar wel willen kopen met een financieringsvoorbehoud.  Indien je in deze categorie valt, speelt de inschrijfduur in het gemeentelijk registratiesysteem voor nieuwbouw koopwoningen in Westland geen rol meer. De ontwikkelaar wijst de woningen in deze categorie naar eigen inzicht toe, waarbij betaalbaarheid op basis van de aangeleverde inkomens en/of vermogensgegevens en de mogelijkheid om zoveel mogelijk mensen een zo’n hoog mogelijke voorkeur toe te wijzen, meegenomen kunnen worden. 

Indien na de eerste toewijzingsronde weer woningen vrij komen omdat de kandidaten aan wie deze woningen waren toegewezen niet tot koop zijn overgaan, worden deze woningen opnieuw toegewezen op basis van bovengenoemde criteria. Wanneer geen kandidaten bij een bouwnummer voldoen aan de criteria is de ontwikkelaar vrij om de woning toe te wijzen om haar moverende redenen.
De gemeente Westland zal alle inschrijvingen controleren en toezicht houden op de toewijzing.

Voorbeeld

We geven je hieronder nog een toelichting aan de hand van een voorbeeld.
Er schrijven zich 3 kandidaten in; A, B en  C

Kandidaat A

 1. Heeft geen financieringsvoorbehoud nodig
 2. Staat niet ingeschreven bij de gemeente Westland
  Schrijft zich in voor 2 bouwnummers:
 • Eerste voorkeur bouwnummer 3
 • Tweede voorkeur bouwnummer 2

Kandidaat B

 1. Heeft geen verklaring waaruit blijkt dat hij de woning kan betalen en wil kopen met voorbehoud financiering
 2. Is 5 jaar ingeschreven bij de gemeente Westland
  Schrijft zich in voor 3 bouwnummers:
 • Eerste voorkeur bouwnummer 2
 • Tweede voorkeur bouwnummer 3
 • Derde voorkeur bouwnummer 1

Kandidaat C

 1. Heeft een verklaring waaruit blijkt dat hij de woning kan betalen
 2. Is 2 jaar ingeschreven bij de gemeente Westland
  Schrijft zich in voor 4 bouwnummers:
 • Eerste voorkeur bouwnummer 3
 • Tweede voorkeur bouwnummer 1
 • Derde voorkeur bouwnummer 2
 • Vierde voorkeur bouwnummer 5

De toewijzing gaat dan als volgt:             

Kandidaat A en C zijn gelijkwaardig op onderdeel 1; zekerheid inzake financierbaarheid.

Vervolgens wordt bij A en C gekeken naar inschrijfduur bij de gemeente. Kandidaat C staat wel ingeschreven en krijgt dus zijn of haar eerste voorkeur. In dit geval bouwnummer 3.

Daarna komt kandidaat A. Omdat de eerste voorkeur van A al is toegewezen, krijgt A zijn of haar tweede voorkeur. A krijgt dus bouwnummer 2.

Tot slot komt B aan de beurt. Omdat de eerste en tweede voorkeur van B al zijn toegewezen krijgt B zijn of haar derde voorkeur. B krijgt dus bouwnummer 1.

 

Uitslag toewijzing

 1. De verwachte datum van de toewijzing van de woningen is donderdag 23 februari 2023. Bij deze toewijzing kun je niet aanwezig zijn.
 2. De kandidaten die een woning toegewezen hebben gekregen, worden uiterlijk op vrijdag 24 februari 2024 telefonisch geïnformeerd door de makelaar.
 3. Iedereen, dus ook de kandidaten die in eerste instantie geen woningen toegewezen hebben gekregen, ontvangt uiterlijk op maandag 27 februari 2023 bericht. Indien je geen woning toegewezen hebt gekregen, informeren we je per e-mail of per telefoon. Check dus eventueel je spam indien je niets hebt gehoord.
 4. Schrijf je je in na 9 februari 2023, dan neemt de makelaar alleen contact met je op als er een woning aan je toegewezen kan worden.
 5. Je krijgt hierover altijd bericht en we vragen je vriendelijk om tot en met 27 februari 2023 hierover niet zelf contact op te gaan nemen met de makelaars, ontwikkelaar of via de site. Uiteraard begrijpen wij dat je na de inschrijving vol spanning zit over de uitslag van de toewijzing. De makelaar of ontwikkelaar nemen telefoontjes of mailtjes die gaan over de toewijzing niet in behandeling. Alleen op deze manier hebben wij de mogelijkheid om iedereen zo snel als mogelijk te informeren.

 

Stappenplan na toewijzing woningen

 1. De kandidaten die een woning toegewezen hebben gekregen ontvangen hierover een bericht van de makelaar.
 2. Deze optanten ontvangen aanvullende documenten met meer detailinformatie zoals tekeningen, een technische omschrijving, informatie over meer-/en minderwerk etc.
 3. Er wordt tevens direct een gesprek met de makelaar gepland. Deze afspraak vindt zo snel als mogelijk plaats.

 

Verkoopgesprek bij de makelaar

 1. Na de toewijzing heb je een verkoop- en informatie gesprek bij de makelaar.
 2. In dit gesprek is alle ruimte voor vragen en toelichting.
 3. We gaan ervan uit dat je de verkoopstukken vooraf hebt doorgenomen en we zodoende concreet met je vragen aan de slag kunnen tijdens dit gesprek.
 4. Tijdens het verkoopgesprek zal de makelaar de grote ruwbouwopties met je doornemen.

 

Beslistermijn

 1. Na het verkoopgesprek vragen wij je binnen maximaal 1 week om tot een besluit te komen over de aankoop van je woning. De tekenafspraak wordt direct ingepland aan het einde van het verkoopgesprek. Deze afspraak vindt plaats binnen 2 weken na het verkoopgesprek.
 2. Heb je de intentie om tot koop over te gaan? Dan maakt de makelaar de concept koop- /aannemingsovereenkomst op.
 3. Deze ontvang je voorafgaand aan de tekenafspraak.

 

De koop en aannemingsovereenkomst

 1. Beide overeenkomsten worden tijdens de tekenafspraak uitgebreid door de makelaar toegelicht.
 2. De aannemingsovereenkomst wordt gesloten onder garantie van Bouwgarant.
 3. Meer informatie over deze garantie is te vinden op de website www.bouwgarant.nl.
 4. Zie je af van aankoop, dan wordt er een afspraak gepland met een eventuele reserve kandidaat.
 5. Indien je niet kunt voldoen aan bovengenoemde afspraak- en beslistermijnen of indien je niet reageert op telefoontjes of e-mails, dan behouden wij ons het recht voor om door te gaan met reserve kandidaten.

 

Vragen of hypotheekgesprek?

Heb je nog geen hypotheekgesprek gehad of heb je vragen? Dan kun je de makelaar benaderen via de chat op de website of telefonisch via 0174 444 777

 

Privacy voorwaarden & wat doen we met jouw gegevens

 1. Jouw gegevens worden opgeslagen in een CRM-systeem voor de bovenstaand beschreven doelen.
 2. We vinden het belangrijk om te voldoen aan de bescherming van jouw gegevens. Daarom hebben we een uitgebreid document met alle privacy voorwaarden.
 3. Door het versturen van dit formulier geef je aan akkoord te gaan met onze privacy voorwaarden. Die kun je hier bekijken.
Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe

Update

Schrijf je in!

Schrijf je in!

De eerste woningen Waelrijk zijn in verkoop!

Naar het woningaanbod